SUOMEN BEAGLEJÄRJESTÖ - FINSKA BEAGLEKLUBBEN R.Y:N

SÄÄNNÖT

1.

Yhdistyksen nimi on Suomen Beaglejärjestö - Finska Beagleklubben ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaaren kaupunki. Järjestön tarkoituksena on beaglein kasvatus- ja jalostustoiminnan keskusjärjestönä kehittää beaglet rodullisilta käyttöominaisuuksiltaan tarkoitustaan vastaaviksi sekä ulkomuodoltaan jaloiksi ja mahdollisimman yhdenmukaisiksi.

2.

Järjestö pyrkii yhteistoiminnassa Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y:n kanssa toteuttamaan päämääriään toimeenpanemalla erikoisnäyttelyjä ja järjestämällä vuosittain beaglein Ajovoittaja-otteluin, järjestämällä palkintotuomarikursseja, ohjaamalla jäseniään siitoseläinten valinnassa, pitämällä erikoiskantakirjaa, julkaisemalla Suomen Beagle -nimistä jäsentiedotuslehteä sekä julkaisemalla rotua koskevia tietoja Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n julkaisussa. Järjestö voidaan toiminnan helpottamista varten jakaa alueisiin ja lohkoihin.

3.

Järjestön jäseninä voivat olla sekä yksityiset henkilöt että rekisteröidyt yhdistykset. Henkilöjäsenet voivat olla joko vuosi- tai perhejäseniä, yhdistykset vain vuosijäseniä. Perhejäseneksi hyväksytään henkilö, joka kuuluu vuosijäsenen perheeseen ja asuu yhdessä hänen kanssaan. Nykyisten ainaisjäsenten oikeudet säilyvät.
Järjestön jäsenet hyväksyy johtokunta. Kaikilla jäsenillä on yksi ääni.

4.

Kunniajäsenikseen voi järjestö johtokunnan tekemästä ehdotuksesta kutsua järjestön toiminta-alalla erikoisesti ansioituneita henkilöitä.

5.

Jos jäsen haluaa erota järjestöstä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti järjestön kokouksen pöytäkirjaan.

6.

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka on toiminut järjestön tarkoitusperiä tai sääntöjä vastaan, rikkonut hyviä tapoja tai lainmääräyksiä.

7.

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan järjestöstä, ei ole mitään oikeutta järjestön varoihin.

8.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

9.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous. Perhejäsenten jäsenmaksu on puolet vuosijäsenen maksusta, eikä hän saa jäsenlehteä.

10.

Järjestön päätösvaltaa käyttävänä elimenä on järjestön kokous ja toimeenpanevana on johtokunta. Sisäistä toimintaa varten voi johtokunta asettaa jaostoja ja toimikuntia. Johtokunnan on asetettava kuitenkin seuraavat jaostot: jalostus-, koulutus- ja koejaosto sekä tiedotusjaosto ja talousjaosto.
Järjestön asioita hoitaa ja sitä edustaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja 8 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä, sekä heille varahenkilöt. Kustakin 2. pykälässä mainitusta lohkosta on pyrittävä valitsemaan ainakin yksi jäsen. Erovuorossa on vuosittain neljä jäsentä. Ensimmäisenä vuotena määrätään erovuoroiset arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 4 muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Sihteerin ja rahastonhoitajan johtokunta valitsee keskuudestaan tai ottaa johtokunnan ulkopuolelta. Järjestön nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Johtokunta voi määrätä jonkun toimihenkilön yksinäänkin kirjoittamaan järjestön nimen.

11.

Vuosikokouksessa, joka vuosittain pidetään helmi- maaliskuussa, mikäli mahdollista beaglein erikoisnäyttelyn yhteydessä, käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

1.

suoritetaan valtakirjojen tarkastus,

2.

valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

3.

vahvistetaan kokouksen työjärjestys,

4.

todetaan kokouksen laillisuus,
5. esitetään toimintakertomus kuluneelta vuodelta,
6. esitetään tilikertomus kuluneella tilivuodelta,
7. esitetään tilintarkastajain lausunto,
8. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä,
9. määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle,
10. määrätään toimihenkilöiden palkkiot,
11. vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma,
12. hyväksytään kuluvan vuoden talousarvio,
13. valitaan johtokunnan puheenjohtaja,
14. toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten ja eronneiden tilalle,
15. toimitetaan muiden tarvittavien toimikuntien ja toimihenkilöiden vaali, mikäli se ei 10. pykälän 5. momentin mukaan kuulu johtokunnalle,
16. valitaan edustajaehdokas Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n valtuustoon sekä hänen henkilökohtainen varajäsenensä joka kolmas vuosi,
17. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat,
18. käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat,
19. käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät ehdotukset, jotka on kirjallisesti jätettävä johtokunnalle tammikuun loppuun mennessä,
20.  asioista, joita ei ole mainittu kokouskutsussa, voidaan keskustella, mutta ei voida tehdä päätöstä.
  Kohdissa 18. ja 19. esille tulevat asiat on mainittava kokouskutsussa.
12.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokuntan katsoo siihen olevan aihetta tai milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) järjestön äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ja ilmoittamansa asian johdosta vaatii.
Kutsu niin vuosi- kuin ylimääräiseenkin kokoukseen toimitetaan ilmoituksella Suomen Beaglessa tai jäsenille postitetulla kirjeellä vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

13.

Asiat ratkaistaan järjestön kokouksissa avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei joku läsnä olevista jäsenistä vaadi lippuäänestystä ja mikäli ei näissä säännöissä määräenemmistöä vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide. Kokouksessa saa jäsen itsensä lisäksi edustaa 4 poissaolevaa jäsentä valtakirjalla tai jäsenyhdistystä. Jäsenyhdistyksellä on yksi ääni.

14.

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia järjestön vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa edellytyksellä, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa anne- tuista äänistä muutosta kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

15.

Päätös järjestön purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajalla pidettävässä järjestön kokouksessa, joista toinen on vuosikokous, ja tulee päätöstä kannattaa kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.
Jos järjestö puretaan, luovutetaan sen omaisuus viimeisen kokouksen päätöksen mukaan jollekin rekisteröidylle yhdistykselle, joka ajaa samaa asiaa kuin järjestö.

16.

Muutoin noudatetaan mitä yhdistyslaissa on säädetty.

Säännöt pdf-tiedostona