Kennelnimisääntö

SKL-FKK:n valtuuston hyväksymät 18.11.2000.. Voimassa 1.7.2001 alkaen. Kennelnimellä tarkoitetaan sitä nimeä, joka liitetään kennelnimen haltijan kaikkien kasvattien nimen eteen niitä rekisteröitäessä. Pentue voidaan rekisteröidä vain yhdelle kennelnimelle.

  1. Kasvattaja

  2. Kennelnimen saantiehdot

  3. Kennelnimi

  1. Kennelnimen hankinta

  2. Kennelnimen poistaminen ja käytöstä poistaminen

  3. Lisämääräyksiä

1. Kasvattaja

Kasvattaja on nartun astutuksen aikainen omistaja tai jalostusoikeuden haltija. Jos jalostus-oikeus kuuluu useammalle henkilölle, pentue voidaan rekisteröidä vain yhdelle kennelnimelle.

2. Kennelnimen saantiehdotTakaisin ylös

Kennelnimi voidaan myöntää seuraavin edellytyksin

3. KennelnimiTakaisin ylös

Kennelnimessä ei saa olla

Kennelnimi ei saa olla sopimaton ja sen on selvästi erotuttava aiemmin myönnetyistä kennelnimistä.

4. Kennelnimen hankintaTakaisin ylös

Kirjallinen hakemus ja hakijan harrastaman rodun rotujärjestön lausunto tai rotujärjestön antama todistus jäsenyydestä, josta ilmenee, että rotujärjestö ei halua antaa lausuntoa kennelnimeä varten, toimitetaan Kennelliittoon hyväksyttäväksi. Rotujärjestön on perusteltava kielteinen lausuntonsa. Tällöin hakijalle ilmoitetaan oikeudestaan antaa vastineensa Kennelliiton hallitukselle. Mikäli lausunto on kielteinen asian ratkaisee Kennelliiton hallitus. Kennelneuvoja ottaa yhteyttä kennelnimeä hakeviin ja kertoo kennelneuvontatoiminnasta.
Anottu kennelnimi vaihtoehtoineen julkaistaan Koiramme -lehdessä kasvattajan harrastamat rodut mainiten. Hakemus lähetetään FCI:lle Belgiaan, ellei perusteltua valitusta kennelnimianomusta vastaan tule kahden viikon kuluessa julkaisemisesta.
Hakijalle ilmoitetaan hyväksymisestä kirjeellä. FCI:n hyväksymä ja kennelnimen saajan lunastama kennelnimi julkaistaan Koiramme -lehdessä. Kennelnimi voidaan erillisestä anomuksesta lisätä kasvattajan sellaisille pentueille, joiden rekisteröinnistä on kennelnimen myöntämishetkellä kulunut enintään kaksi (2) vuotta. Tämä koskee vain sellaisia pentueita, joiden kasvattajiksi on merkitty sama tai samat henkilöt kuin kennelnimen haltijaksi.

5. Kennelnimen poistaminen ja käytöstä poistaminenTakaisin ylös

Kennelnimi on voimassa kennelnimenhaltijan eliniän ellei jäljempänä muuta mainita.
"Hallitus voi poistaa kennelnimen aikaisintaan kahdenkymmenen (20) vuoden kuluttua siitä, kun sen haltija tai haltijat ovat eronneet, erotettu tai katsottu eronneeksi SKL-FKK:n jäsenyydestä.'
Haltijalle ilmoitetaan kennelnimen poistamisesta, jos häneen saadaan yhteyttä. Asiasta ilmoitetaan myös Koiramme -lehdessä ja ellei perusteltua anomusta kennelnimen säilyttämiseksi tule kahden (2) kuukauden kuluessa, nimi voidaan poistaa.
Kun poistamisesta on kulunut kymmenen (10) vuotta, siitä ilmoitetaan FCl:lle ja kennelnimi vapautuu uudelleen haettavaksi. Vapautuneet kennelnimet voidaan ilmoittaa Koiramme-lehdessä.
Kennelliiton hallitus voi poistaa kennelnimen käytöstä tietyksi ajaksi tai lopullisesti, mikäli kennelnimen haltija ei enää täytä kennelnimen saantiehtoja. Tällöin kennelnimen haltija ei voi rekisteröidä kasvattamiaan koiria SKLFKK:n koirarekisteriin.
"Kennelliiton hallitus voi rotujärjestön esityksestä suojella rodun historiassa merkittävän kennelnimen pysyvästi, eikä kennelnimeä vapautetaan käyttöön.'

6. LisämääräyksiäTakaisin ylös

Kullakin kasvattajalla voi samanaikaisesti olla vain yksi kennelnimi. Kennelnimi voidaan myöntää myös kahdelle henkilölle yhdessä.
Kennelnimi voidaan perustellun kirjallisen anomuksen perusteella siirtää lähisukulaiselle tai kennelnimen haltijan kanssa pitkään toimineelle ja tämän kenneltoimintaa jatkavalle henkilölle, jonka tulee täyttää kennelnimen saantiehdot. Siirrosta päättää SKL-FKK:n hallitus.
Ennen säännön voimaantuloa myönnetyt kennelnimet jäävät edelleenkin voimaan.
Toimikunta esittää hallitukselle kennelnimisäännön hyväksymistä ja viemistä valtuuston käsiteltäväksi.
Hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 15.8.2000 ja esittää, että valtuusto hyväksyy ehdotuksen uudeksi kennelnimisäännöksi.

Uusi kennelnimisääntö astuu voimaan 1.7.2001.

Päätös:
Kennelnimisääntö hyväksyttiin.