Sopimus koiran kaupasta

Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n 1.2.1995 hyväksymä

Kauppaehdot

1. Luovutusikä. Pentujen tulee olla luovutettaessa vähintään 7 (seitsemän) viikon ikäisiä.

2. Rekisteritodistus Myyjä toimittaa rekisteritodistuksen ostajalle ilman eri maksua viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun omistusoikeus on siirtynyt ostajalle. Mikäli toinen pentueen vanhemmista on ulkomaalainen, pentueen rekisteröiminen voi kestää pidemmän ajan.

3. Viat ja sairaudet. Myyjä vakuuttaa kertoneensa tiedossaan olevista koiran vioista ja sairauksista, rodussa esiintyvistä perinnöllisistä vioista ja sairauksista, koiran perinnöllisistä taipumuksista saada niitä ja näiden seikkojen merkityksestä. Myyjä vakuuttaa antaneensa ostajalle rodunomaiset hoito- ja ruokintaohjeet. Myyjä vastaa antamiensa tietojen totuudenmukaisuudesta kohdassa 4. esitetyllä tavalla. Ostaja ilmoittaa tarkastaneensa koiran ja hyväksyvänsä sen mahdollisuuden, että koirassa voi olla myyjän kertomia perinnöllisiä ja synnynnäisiä vikoja ja sairauksia. Myyjä on kertonut seuraavista seikoista (tarvittaessa erillinen liite):

4. Korvausvastuu. Jos koirassa ilmenee luovutuksen jälkeen sairaus tai muu olennainen vika, joka on ollut koirassa piilevänä jo luovutushetkellä, ostajalla on oikeus vaatia korvausta virheen perusteella, jos
 - koira ei ole myyjän antamien tietojen mukainen tai
 - myyjä on jättänyt kertomatta sellaisista tiedossaan olevista seikoista, joilla oli kaupan päättämisen kannalta olennainen merkitys tai
 - koira on kauppahinta, koiran käyttötarkoitus ja muut seikat huomioon ottaen muuten olennaisesti huonompi kuin ostajalla oli aihetta olettaa. Ostajan on ilmoitettava virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa, yleensä 14 päivän kuluessa siitä, kun virhe havaittiin.

5. Sekarotuisuus. Jos koira poistetaan rekisteristä sekarotuisuuden tai muun syyn vuoksi, myyjä palauttaa kauppahinnan ja koira jää edelleen ostajan omistukseen.

6. Kivesvikaisuus. Jos uroskoira todetaan myöhemmin joko eläinlääkärin todistuksella tai myyjän itsensä toimesta kivesvikaiseksi, myyjä palauttaa kolmasosan kauppahinnasta viimeistään silloin kun koira täyttää vuoden tai jos vika todetaan tätä myöhemmin, 30 päivän kuluessa sen toteamisesta.

7. Napatyrä. Napatyrän ilmetessä myyjä maksaa leikkauksesta ja hoidosta aiheutuneet tarpeelliset kulut

8. Omistuksenpidätys. Omistusoikeus säilyy myyjällä, kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu. Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, jos ostaja ei suorita kauppahintaa sovitulla tavalla.

9. Osamaksu. Jos koira myydään siten, että kauppahinta tai osa siitä maksetaan luovutuksen jälkeen, kaupasta tehdään lisäksi erillinen osamaksusopimus Suomen Kennelliiton vahvistamalla lomakkeella.

10. Erimielisyydet. Jos tästä kaupasta tulee erimielisyyksiä, osapuolet voivat pyytää sovintoneuvottelua myyjän kotipaikan kennelpiirin sovittelijalta.

11. Lisäehdot. Osapuolet voivat sopia lisäehdoista, jotka koskevat esim. koiran käyttämistä silmä-, lonkka- tai muussa rodunomaisessa tarkastuksessa. Lisäehdot on syytä tehdä kirjallisesti. Lisäehdot eivät saa muodostua kohtuuttomiksi.

 

Sopimusehdot on luettava yhteisesti ennen allekirjoittamista.